میزغذاخوری کلودیا

  قیمت جدید: ۲,۷۳۳,۰۰۰ تومان

  قیمت:

  نهارخوری کلودیا هشت نفره ۲،۷۳۳،۰۰۰

  نهارخوری کلودیا ده نفره۳،۱۷۵،۰۰۰

  قیمت ها به تومان و بدون احتساب صندلی است

   

  ابعاد: