میزغذاخوری سِلنا

  قیمت جدید: ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

  قیمت:

  نهار خوری سلنا ۴ نفره ۱،۲۶۰،۰۰۰

  نهارخوری سلنا ۶ نفره ۱،۴۵۰،۰۰۰

  ۱،۶۴۹،۰۰۰ نهارخوری سلنا ۸ نفره

   

  ابعاد: