میزغذاخوری اسپینر

  قیمت جدید: ۲,۸۲۵,۰۰۰ تومان

   میز غذاخوری اسپینر ۶ نفره: ۲.۳۲۰.۰۰۰

  میز غذاخوری ۸ نفره اسپینر    ۲،۵۳۳،۰۰۰

  میز غذاخوری ۱۰ نفره اسپینر  ۲،۸۲۵،۰۰۰

  قیمت ها به تومان است

   

  ابعاد: